ธ.ก.ส.ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ สูงสุดหนึ่งล้านบาท ดูคุณสมบัติได้เลย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปล่อยสินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ สูงสุด 1,000,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการเกษตรที่นำเอานวัตกรรมการเกษตรหรือสิ่งใหม่ ๆ มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการแบบดั้งเดิม หรือพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพ

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

คุณสมบัติของผู้กู้ มีดังนี้

เป็นทายาทเกษตรกร หรือบัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วอายุไม่เกิน 45 ปี
มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะสืบสานและต่อยอดอาชีพเกษตรกรรมหรืออาชีพเกี่ยวเนื่องภาคการ
ผ่านการศึกษาหรืออบรมความรู้ทางด้านการเกษตรหรือธุรกิจเกษตร
ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคารตามข้อบังคับฉบับที่ 44

วงเงินกู้

สูงสุดไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

หลักประกันเงินกู้

1.ให้ใช้หลักประกันหนี้เงินกู้ตามข้อบังคับและวิธีปฏิบัติปรกติของธนาคารเป็นลำดับแรก

2.กรณีใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นหลักประกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้เป็นหลักประกันประเภทเดียวกันนี้ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง

3.กรณีใช้บุคคล 2 คนขึ้นไป เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท

4.กรณีใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน เมื่อรวมกับวงเงินกู้ทุกสัญญาที่ใช้หลักประกันประเภทเดียวกันให้กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาทหากไม่เพียงพอให้สามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมค้ำประกันเงินกู้ได้

อัตราดอกเบี้ย

mrr ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7 ต่อปีหรือ 0.59 ต่อเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

1.กรณีขอกู้เงินเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันคู่เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือน

2.กรณีขอกู้เป็นค่าลงทุน ไม่เกินสิบปีนับแต่วันกู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 15 ปี

ที่มา: www.baac.or.th

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

Leave a Reply