ข่าวดี “กรมที่ดิน” รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.

กรมที่ดิน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 43 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส.

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมที่ดินจะดำเนินการสรรหา และเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป โดยประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 43 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ประกาศรับสมัครงานของกรมที่ดิน

 

กลุ่มงานบริการ

ตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป จำนวน 12 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสารที่ดินจำนวน 5 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

ตำแหน่งพนักงานซ่อมเครื่องจักรกลจำนวน 1 อัตรา

 

ระยะเวลาการจ้างและสิทธิประโยชน์ กำหนดระยะเวลาการจ้างไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจต่อสัญญาได้อีก โดยพนักงานราชการจะได้รับสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1 มีสัญชาติไทย

2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

3 ไม่เป็นบุคคลล้ มละ ลาย

 

4 ไม่เป็นผู้มีกาย ทุ พพ ลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่ นเฟือ นไม่ส ม ประกอบ หรือเป็นโร คตามที่ กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

5 ไม่เป็นผู้ดำ รงตำแหน่งทางการ เมือง กรรมการพร รคการ เมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรร คการ เมืองไม่เป็นผู้เคยรับโท ษจำ คุ กโดยคำพิพา กษาถึงที่สุด ให้จำ คุ กเพราะกระทำความผิ ดท างอาญ าเว้นแต่เป็นโท ษสำหรับความผิ ดที่ได้กระ ทำโด ยประมา ทหรือความผิ ดล หุโท ษหรือเป็นผู้พ้นโท ษมาแล้วเกิน 5 ปี

การรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 5 – 18 มีนาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ศึกษาข้อมูลได้ที่ https://www.jobthaidd.com/jobs-id32259

 

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น