สอบตำรวจ 2562 !!! สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก แต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน จำนวน 521 อัตรา

สมัครสอบตำรวจ ปี 2562

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

 

สมัครสอบตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวนทั้งสิ้น 521 อัตรา

ผู้สนใจ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ นายสิบตำรวจ

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

-กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.)

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่บัญชี และหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานด้านบัญชี ในหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 162 อัตรา

คุณสมบัติ :

-ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าทางบัญชี (ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นไปตามมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องและอัตราเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง)
-วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

เอกสารประกาศกองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) >>> คลิก

 

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.)

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่

กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุนทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา

คุณสมบัติ :

-ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

เอกสารประกาศสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ >>> คลิก

 

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.)

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ช่างไฟฟ้าสื่อสารและหน้าที่พนักงานวิทยุ จำนวน 90 อัตรา

คุณสมบัติ :

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุ หรือช่างโทรคมนาคม
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

 

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 อัตรา

คุณสมบัติ :

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย / หญิง
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร / เพศหญิงร่างกายต้องไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
-สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือคอมพิวเตอร์
-วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ ทำหน้าที่พลขับ จำนวน 20 อัตรา

คุณสมบัติ :

-เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ทุกสาขา) และต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ (ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้) ที่ยังไม่หมดอายุ
-วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

เอกสารประกาศสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร >>> คลิก

 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.)

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่งานดับเพลิง ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 134 อัตรา

คุณสมบัติ :

-ต้องเป็นผู้มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
-อายุ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ (ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
-เพศชายร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า (ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ไม่รับสมัคร เนื่องจากเป็นไปตามมติ ก.ตร. ที่เกี่ยวข้องและอัตราเงินเดือนที่ใช้แต่งตั้ง)
-วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัครสอบแข่งขันดังกล่าว ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองไว้แล้ว

เอกสารประกาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน >>> คลิก

การสมัครสอบตำรวจ

ผู้ประสงค์ สมัครสอบตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามประกาศรับสมัครงานราชการดังกล่าว สามารถสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.policeadmission.org ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ไม่พลาดข่าวสาร กดแอดไลน์ ติดตามเรา

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น