แรงงานไทยหนี้พุ่ง 15% รายได้เท่าเดิม-ไม่มีการออม เพราะไม่เหลือให้ออม

แรงงานไทยหนี้พุ่ง รายได้เท่าเดิม-ไม่มีการออม เพราะไม่เหลือให้ออม

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจ สถานภาพแรงงานไทย กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ทั่วประเทศจำนวน 1,200 ตัวอย่าง พบว่า แรงงานส่วนใหญ่จะมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,001 -15,000 บาท ประมาณ 72.4% โดยรายจ่ายก็เทียบเท่าเงินเดือนประมาณ 46% // รองลงมา 5,000-10,000 บาท ประมาณ 37.9% อีกทั้งยังพบว่ากว่า 86.2% แรงงานไม่มีเงินออม และ 65.2% ไม่มีอาชีพเสริม

นอกจากนี้ ยังพบว่าภาระหนี้ของแรงงานไทยสูงถึง 95% โดยการกู้ยืมนั้นส่วนใหญ่ 36.8% กู้มาเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน รองลงมาเป็นเรื่องของยานพาหนะ ค่ารักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยทำให้ภาระหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันสูง 158,000 บาท ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ทั้งนี้ จากสภาพหนี้สินที่สูงส่งผลกระทบต่อรายได้ไม่พอกับรายจ่ายของแรงงานถึง 63.8% ซึ่งสาเหตุ มีของที่ต้องซื้อเพิ่มมากขึ้น ภาระหนี้มากขึ้น รายได้ไม่เพิ่มแต่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น อัตราดอกบี้ยสูง ทำให้แรงงาน แก้ไขปัญหาโดยการนำเงินออมมาใช้ กู้ยืมในระบบ ขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้อง กู้ยืมนอกระบบ เป็นต้น #สถานภาพแรงงานไทย #ภาระหนี้ #ข่าวช่อง8

ข้อมูลข่าว:ข่าวช่อง 8

Leave a Reply