สมัครงานดูไบ 2564 “ทำงานช่าง” ถูกกฎหมายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) รายได้สูงสุด 27,150 บาท สัญญา 3 ปี

ใครที่อยากสมัครทำงานต่างประเทศ โอกาสมาถึงแล้ว กรมการจัดหางานได้รับการประสานจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้าง บริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระป้องและบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม สำนักงานตั้งอยู่ที่ P.O.Box 17030 JEBEL ALI FREE ZONE, DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES

โดยตำแหน่งที่เปิดรับสมัครเกี่ยวกับอาชีพช่าง ควบคุมเครื่องจักร และฝ่ายผลิต เงินเดือนสูงสุด 27,150 บาท สัญญาจ้าง 3 ปี เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ และนายจ้างจะออกค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบ และตั๋วเครื่องบินขากลับหากคนหางาน ทำงานครบสัญญาจ้าง

 

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร และอัตราค่าจ้าง

1.ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (Electrician) จำนวน 5 อัตรา  

ค่าจ้างเดือนละ 3,000 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 27,150 บาท

2.ตำแหน่งช่างกล (Machine Technician) จำนวน 6 อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 22,625 บาท

3.ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง (Machines Operator/Machinist)

จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 2,500 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 22,625 บาท

4.ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต (Operator) จำนวน 3 อัตรา 

ค่าจ้างเดือนละ 1,860 ดีแรห์ม (AED) หรือประมาณ 16,833 บาท

(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 : 1 ดีแรห์ม เท่ากับ 9.05 บาท)

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

1.ช่างไฟฟ้า มีหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษาระบบฟฟ้าต่าง ๆ ของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานทั้งหมด

2.ช่างกลหรือซ่อมบำรุง มีหน้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของเครื่องจักร โดยการเชื่อม กัด กลึง ไส ตลอดจนการซ่อมเครื่องจักรส่วนที่สำคัญต่าง ๆ ภายในโรงงาน

3.ช่างควบคุมเครื่องจักร มีหน้าที่ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และควบคุมการทำงานของเครื่องจักร

4.พนักงานฝ่ายผลิต มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดของเครื่องจักร สถานที่ทำงาน ตลอดจนควบคุมการทำงานของเครื่องจักรต่าง ๆ

ลงทะเบียนสมัครงานดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) 

แบบฟอร์มลงทะเบียนสมัครงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (U.A.E) 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครทำงาน U.A.E.

1.เพศชาย อายุระหว่าง 20-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา

  • ตำแหน่งช่างไฟฟ้า ต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิซาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคาทรอนิกส์
  • ตำแหน่งช่างกล ต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ/วิชาชีพชั้นสูง (ปวช./ปวส.) สาขาช่างกลโรงงาน
  • ตำแหน่งพนักงานควบคุมเครื่องจักร/ช่างเครื่อง ต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิชาชีพชั้นสูง (ปวช /ปวส.) สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง
  • ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ต้องจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย (ม.6) ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

3.ทุกตำแหน่ง หากคนหางานมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขการจ้างงาน ทำงานดูไบ

1.ระยะเวลาสัญญา 3 ปี (ระยะเวลาทดลองงาน 6 เดือน หากต้องการลาออกต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 30 วัน หรือจ่ายเงินให้แก่นายจ้างเป็นจำนวน 1 เดือน)

2.นายจ้างจัดอาหารให้วันละ 3 มื้อ และจัดหาที่พักให้

3.ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วัน (48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

4.นายจ้างออกค่าตั๋วเครื่องบินจากกรุงเทพฯ ไปดูไบ และตั๋วเครื่องบินขากลับหากคนหางาน ทำงานครบสัญญาจ้าง หรือหากนายจ้างเป็นผู้ยกเลิกสัญญา ยกเว้นลูกจ้างลาออกหรือผิดสัญญา

 

ทั้งนี้ นายจ้างมีความต้องการ 4 ตำแหน่ง 17 อัตรา เป็นการคัดเลือกและขึ้นบัญชีไว้ทดแทน 2 ปี สำหรับผู้ที่หมดสัญญาจ้างและลาออก โดยนายจ้างมีความต้องการเร่งด่วน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งช่างกล จำนวน 2 อัตรา ซึ่งคาดว่าจะได้เดินทางไปทำงานประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

1.ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ (กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย) จำนวน 1 ชุด

2.รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว (ติดใบสมัคร) จำนวน 1 ใบ

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

5.สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครปลอมแปลงเอกสารในการสมัคร จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

กำหนดวัน และวิธีการรับสมัคร

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัคร

1.ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย ติดรูปถ่ายตามที่กำหนด และแนบเอกสารหลักฐาน ที่ต้องยื่นในการสมัครบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย

2.ส่งเอกสารมาที่ ชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 10 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0202451034

3.ให้จัดส่ง ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 เท่านั้น (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ) และเอกสารดังกล่าวต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

4.กรณีที่กรมการจัดหางานได้รับเอกสารแล้ว หากเจ้าหน้าที่ต้องการทราบข้อมูลหรือให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร หรือผู้สมัครไม่ส่ง เอกสารเพิ่มเติมภายในกำหนด ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวันและวิธีการสอบ

กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ให้ผู้สมัครรับทราบ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 รวมถึงประกาศผลสอบคัดเลือก ผ่านทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงานไทยไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่นๆโดยรัฐจัดส่ง

กำหนดสอบวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายจ้างจะเดินทางมาคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ สำหรับรายละเอียดกำหนดการและสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบ

ทั้งนี้ การดำเนินการรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างดังกล่าว เป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นก่อนเดินทาง ได้แก่ ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง(กรณีที่ไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 022451034 และเฟซบุ๊ก: แรงงานไทยไปทำงานไต้หวันและประเทศอื่น ๆ

ข้อมูลจาก กรมจัดหางาน

ใส่ความเห็น