หุ้นกู้ “โลตัส” เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

 

หลังจากประสบความสำเร็จจากการเสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ “โลตัส” ภายใต้ชื่อจดทะเบียนบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จํากัด เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกแล้ว โดยเป็นเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 5 ชุด ประกอบไปด้วย

🎖 ชุดที่ 1 : อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี

🎖 ชุดที่ 2 : อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.20% ต่อปี

🎖 ชุดที่ 3 : อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54% ต่อปี

🎖 ชุดที่ 4 : อายุ 8 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.83% ต่อปี

🎖 ชุดที่ 5 : อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

💎 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้

💎 อัตราดอกเบี้ยคงที่ ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ A+ แนวโน้ม ”คงที่” (จัดอันดับเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด)

จองซื้อผ่าน Dime! วันที่ 17 – 18 เมษายน 2566

🎉 จองซื้อได้ง่าย ๆ ผ่านแอป Dime! 🎉

ขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

🚀 เตรียมพร้อมก่อนใคร! ดาวน์โหลดแอป Dime! รอได้เลยที่  https://dimekkp.onelink.me/sq7H/sf3udbpu

ดาวน์โหลดหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ได้ที่ https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=484336

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

การมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มิได้เป็นการแสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนดังกล่าว และมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขายนั้น การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

จัดจำหน่ายโดยบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (KKPS)

เอกสารฉบับนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ บล. KKP Dime เป็นผู้ให้บริการ Platform เพื่ออำนวยความสะดวกในการจองซื้อหุ้นกู้ ภายใต้สัดส่วน สัดส่วนและปริมาณของ บล. KKPS ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย บล. KKPS จะเป็นผู้จัดการและ บล. KKP Dime ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ บล.เกียรตินาคินภัทร 02-165-5555

 

ใส่ความเห็น