เมืองพัทยา รับสมัครพนักงานจ้าง 277 อัตรา เช็กเลยมีตำแหน่งอะไรบ้าง

 

“เมืองพัทยา” ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 277 อัตรา สังกัดเมืองพัทยาและสาขาเกาะล้าน เช็กเลยมีตำแหน่งอะไรบ้าง

เพจเฟซบุ๊ก “สายตรงนายกเมืองพัทยา” แจ้งข่าวดีสำหรับคนหางาน โดย เมืองพัทยา เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 277 อัตรา มีรายละเอียดระบุว่า…

#❤️ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง​ของฟันเฟืองที่สำคัญพัฒนาเมืองพัทยาไปด้วยกันครับ

 

พร้อมกันนี้ เมืองพัทยา ได้แจ้งรายละเอียด ระว่า..

ด้วยเมืองพัทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างของเมืองพัทยา และพนักงานจ้าง สังกัดสถานศึกษาและสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในตำแหน่ง ที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567- 2569 รับสมัครจำนวน 277 อัตรา โดยมีรายละเอียด ตำแหน่งที่รับสมัคร ดังนี้..

 • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
 • ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ) สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน
 • ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด เมืองพัทยา และสาขาเกาะล้าน

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร พนักงานจ้างเมืองพัทยา มีดังนี้

 • 1. มีสัญชาติไทย
 • 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี ในวันรับสมัคร
 • 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • 5. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
 • 6. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น
 • 7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
 • 8. ไม่เป็นผู้เคยลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ

รายละเอียดในการสมัคร

 • 1. ใบสมัครเข้าทำงาน (ขอรับได้ ณ สถานที่รับสมัคร หรือที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)
 • 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน 2 ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
 • 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
 • 4. สำเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
 • 5. สำเนาวุฒิการศึกษา หนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาหลักฐานอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 • 6. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป ฉบับจริง จากหน่วยงานราชการ หรือสถานประกอบการที่เคยทำงานอย่างชัดเจน (สำหรับตำแหน่งผู้มีทักษะ)
 • 7. ใบรับรองแพทย์ โดยต้องเป็นสถานพยาบาลของรัฐ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศ กําหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับพนักงานเมืองพัทยา ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร

ทั้งนี้จะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุด ราชการ) สถานที่รับสมัคร ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร2ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 0-3525-3126 หลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครโดย ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารมายื่นในวันสมัคร

 

ที่มา : เพจ เฟชบุ๊ค สายตรงเมืองพัทยา

ใส่ความเห็น