ออมสิน เปิดลงทะบียนสินเชื่อ อาชีพอิสระ ผ่อนยาว 8 ปี ดอกเบี้ยเพียง 1%

 

ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ อาชีพอิสระ ดอกเบี้ย 1% ผ่อนยาว 8 ปี ยื่นกู้ที่นี่

 

 

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ เพิ่มสภาพคล่อง หรือเพื่อเป็นเงินทุน ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 1% สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 8 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน ยื่นกู้ได้ที่นี่

ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินสูงสุด 100,000 บาท ผ่อนยาวถึง 8 ปี อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อปี โดยไม่ต้องใช้หลักประกัน

 

สำหรับวัตถุประสงค์ของสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย เพื่อเป็นเงินทุน หรือเสริมสภาพคล่องในการประกอบอาชีพ โดยให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ประกันเงินกู้โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ตามที่ธนาคารกำหนดค้ำประกัน สามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 100,000 บาทโดยธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมของภาระค้ำประกันให้แก่ผู้กู้ เป็นไปตามที่ บสย.กำหนด

 

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ผู้ขับขี่รถตู้สาธารณะ พ่อค้าแม่ค้า หรือผู้จำหน่ายสินค้า Online เป็นต้น
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่หรือสถานประกอบการที่แน่นอน สามารถติดต่อได้

เอกสารการสมัคร

เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของผู้กู้/คู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบมรณบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารประกอบการสมัครใช้บริการสินเชื่อ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ที่ท่านขอใช้บริการ
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อเดือน (Flat Rate) อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

> สมัครสินเชื่อคลิกที่นี่

 

ตัวอย่างการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระ 

วงเงิน 10,000 บาท 

 • ระยะเวลาผ่อน 12 งวด ผ่อน 934 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 36 งวด ผ่อน 378 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 60 งวด ผ่อน 267 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 96 งวด ผ่อน 205 บาท/งวด

วงเงิน 100,000 บาท 

 • ระยะเวลาผ่อน 12 งวด ผ่อน 9,334 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 36 งวด ผ่อน 3,778 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 60 งวด ผ่อน 2,667 บาท/งวด
 • ระยะเวลาผ่อน 96 งวด ผ่อน 2,042 บาท/งวด

 

 

 

ใส่ความเห็น