มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับสมัคร พนักงาน

 

 

รายละเอียดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัคร ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 3 อัตรา

1. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาพืชศาสตร์

2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3. นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

อัตราค่าจ้างตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างเดือนละ 24,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 29,400 บาท

วัน เวลา ที่รับสมัคร จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

ใส่ความเห็น