สินเชื่อ ธุรกิจแฟรนไชส์ เครื่องดื่ม แต่ไม่มีทุน กสิกร จัดให้ กู้ยืมได้ วงเงินสูงสุด 80%

 

รายละเอียดสินเชื่อ

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

 

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 5 ปี (พิจารณาตามสัญญาแฟรนไชส์)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ทบทวนปีต่อปี
 • หนังสือค้ำประกัน (LG) ทบทวนปีต่อปี

 

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินสูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุ
 • เพียงมีเอกสารการรับสิทธิ์จากแฟรนไชส์ซอร์

อัตราดอกเบี้ย

 • สูงสุด MRR + 3% ต่อปี

หลักประกัน

มีหลักประกัน / ลดหย่อนหลักประกัน / ไม่มีหลักประกัน / บสย.ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

 1. นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 3. ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ
 4. มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสาร

บุคคลธรรมดา

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 3. สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 5. สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 6. สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 7. เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

นิติบุคคล

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ

-กรรมการผู้จัดการ
-ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
-ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
-ผู้ค้ำประกันทุกคน
-ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
-เจ้าของหลักประกัน

2.สำเนาทะเบียนบ้านของ
-กรรมการผู้จัดการ
-ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
-ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
-ผู้ค้ำประกันทุกคน
-ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
-เจ้าของหลักประกัน

3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
5.สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
6.สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
7.งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
8.เอกสารการเสียภาษี
9.เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
10.สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
11.บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
12.รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
13.เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

 

 

ใส่ความเห็น