ออมสินส่ง ‘สินเชื่อเพื่อคุณ’ กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนต่ำสุดเดือนละ 485 บาท

ธนาคารออมสินส่ง “สินเชื่อเพื่อคุณ” ช่วยลูกจ้างเงินเดือนน้อยๆ ที่มีรายได้ประจำ 10,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป กู้เงินได้สูงสุด 30,000 บาท ผ่อนเงินงวดต่ำสุดเดือนละ 485 บาท

23 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน ได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อคุณ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

– มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

– มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

– ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

– เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1. ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว

2. เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ

 

สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ / มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ร้อยละ 1.25 /เดือน (ร้อยละ 15 ต่อปี)
กู้ได้ไม่ต้องใช้หลักประกัน
วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000.-
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

 

 

 

 

จำนวนเงินให้กู้

– วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

– ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)

– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)

หลักประกันการกู้

– ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo

– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาทต่อเดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาทต่อเดือน

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

– ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธ.ค. 65 หรือจนกว่าจะครบวงเงินโครงการ

 

ใส่ความเห็น