ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครลูกจ้างธนาคาร (ปฏิบัติงานด้านการตลาด) เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย. 66

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์

เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างธนาคาร


ด้วย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เขตขอนแก่น มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างธนาคาร ปฏิบัติงานด้านการตลาด สังกัด เขตขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

ลูกจ้างธนาคาร (ปฏิบัติงานด้านการตลาด) เขตขอนแก่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

(สาขาการตลาดหรือสาขานิเทศศาสตร์ จะได้รับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)

2. อายุไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

3. มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมี Service Mind

สัญญาจ้าง 1 ปี (ประเมินผลงานต่อสัญญาปีต่อปี) 4. มีทักษะในการนําเสนอ การสื่อสารที่ดี

ระยะเวลาการจ้าง : สัญญาจ้าง 1 ปี (ประเมินผลงานต่อสัญญาปีต่อปี)

2. การรับสมัคร

ผู้ที่สนใจมีและมีคุณสมบัติตรงตามประกาศ สามารถสมัครได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สํานักงานเขตขอนแก่น (ชั้น 3) เลขที่ 632 ถนนศรีจันทร์ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือส่งเอกสารการสมัครงานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ Email: 77482@ghb.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สํานักงานเขตขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์. 04-327-0404 ต่อ 223 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 084-427-1998

ใส่ความเห็น